Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zlaté Moravce
(ďalej len CPPPaP Zlaté Moravce)

Sídlo: A. Kmeťa 6, 953 01 Zlaté Moravce

Štatutárny zástupca: PhDr. Radovan Štukovský, riaditeľ

CPPPaP Zlaté Moravce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.
 
 
Zverejnenie zadávania zákazky

     Výzvy na predkladanie ponúk
 

Výzva na predkladanie ponúk stravovania zamestnancov 2019 do 02. 12. 2019