Kto sme ?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie Zlaté Moravce je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

ZRIAĎOVATEĽOM CPPPaP, 953 01 Zlaté Moravce Ulica A. Kmeťa č. 6 , je v zmysle Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine č. 2010/00760 zo dňa 01.06.2010 s účinnosťou od 01.01.2013, v zmysle § 23 od. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obvodný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, od 01.10.2013 Okresný úrad, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra ( Dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine č.2010/ 00760 zo dňa 01.06.2010 ).

Psychologická poradňa Zlaté Moravce je od 01.07.2010  štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.