Ponúkame :

  • metodické vedenie a odborná pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie v ZŠ a SŠ.
  • poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, školskej neúspešnosti a ich riešenie,
  • poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostikovanie porúch správania detí a mládeže,
  • poradenstvo v profesijnom vývine, zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s poznávacími a osobnostnými predpokladmi k najadekvátnejšej osobnej voľbe budúceho povolania,
  • prevenciu a pomoc pri odstraňovaní negatívnych javov patologického správania a drogovej závislosti detí a mládeže,
  • vyhľadávanie a usmerňovanie osobnostného vývinu nadaných a talentovaných detí a mládeže,
  • psychologickú a pedagogickú starostlivosť a poradenské služby deťom zo sociálne slabého prostredia,
  • prevenciu a pomoc pri riešení a odhaľovaní nežiadúcich javov v správaní jednotlivcov, ale aj v školských triednych kolektívoch,
  • odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a mládeži so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania integrovaných v bežných triedach ZŠ a SŠ.