CPP Zlaté Moravce:
 

  • v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí a mládeže vo svojej územnej pôsobnosti, metodicky usmerňuje koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, školských psychológov v základných a stredných školách. 

 

KTO U NÁS PRACUJE A KTO VÁM JE K DISPOZÍCII ?  :-)

 

ODBORNÍ  ZAMESTNANCI  CPPPaP:
 

  • psychológovia
  • špeciálni pedagógovia
  • liečební pedagógovia
  • kariérový poradca
  • sociálny pedagóg