ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zadefinované zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

OZNAM

 

Milí rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP 3991/2020 zo dňa 13. 05. 2020 a rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18.05.2020

 
 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie  v Zlatých Moravciach

 

s účinnosťou od 01.09.2020

je prevádzka v našom zariadení  v plnom rozsahu

pri dodržaní epidemiologických opatrení v zmysle Opatrenia ÚVZ SR

 

CPPPaP Zlaté Moravce od 01.09.2020  poskytuje služby v plnom  rozsahu

 

za dodržania nasledovných podmienok:

 • osobnú diagnostiku a poradenstvo v CPPPaP môžeme realizovať len na základe predchádzajúcej telefonickej (mailovej) objednávky
 • pobyt iným, ako vopred objednaným klientom nebude umožnený
 • starostlivosť o ostatných klientov budeme aj naďalej poskytovať telefonickou, mailovou komunikáciou, prostredníctvom online nástrojov (skype, messenger, zoom...)
 • rodič/zákonný zástupca, klient, pedagogickí zamestnanci škôl, ktorí v opodstatnených prípadoch navštívia CPPPaP  sú povinní dodržiavať nasledovné:
 • Najskôr sa telefonicky alebo e-mailom kontaktujete s CPPPaP Zlaté Moravce;
 • Uvediete dôvody záujmu o poskytnutie odbornej starostlivosti, ako aj pravdivo informujete o zdravotnom stave;
 • Dohodnete si presný termín osobného kontaktu v poradenskom zariadení;
 • Dostavíte sa na daný termín a presný čas s použitím rúška;
 • Dieťa, ak je to nevyhnutné, sprevádza len 1 z rodičov/ zákonný zástupca;
 • Vypíšete čestné vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave,  najlepšie svojimi písacími potrebami;
 • Bude Vám zmeraná telesná teplota;
 • Použijete dezinfekciu na ruky;
 • Budete rešpektovať ústne a písomné pokyny zamestnancov v zariadení a rešpektovať stanovené podmienky a preventívne opatrenia na vlastnú ochranu a ochranu zamestnancov CPPPaP Zlaté Moravce;
 • Budete dodržiavať 2m odstupy;

 

    Naďalej pokračujeme v starostlivosti aj v ONLINE priestore, ponúkame  možnosť telefonického a e-mailového poradenstva.

 

V prípade potreby kontaktujte prosím odborných zamestnancov  CPPPaP počas pracovnej doby:

 

telefonický kontakt:    mobil:  0911 215 751       pevná linka: 037/6421203

 

 e-mailové kontakty na odborných zamestnancov:  

 

Mgr. Janka Dudášová (psychológ)                             dudasova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Iveta Borošová  (psychológ)                                

 

Mgr. Martina Orlíková  (psychológ)                            orlikova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Ivana Liptáková  (špeciálny pedagóg)               

 

PhDr. Miroslava Veľká (sociálny pedagóg)                velka.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Patrícia Babiaková (liečebný pedagóg)             babiakova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Jarmila Horváthová (liečebný pedagóg)            horvathova.cpppap@gmail.com

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť, ktorou nám pomáhate dodržiavať  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

 

                                                                                                                                                                                                         PhDr.Radovan Štukovský

                                                                                                                                                                                                                 riaditeľ CPPPaP

 

CPPPaP  Zlaté Moravce  poskytuje:

 • komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom ( okrem detí so zdravotným postihnutím ) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania,
 • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie,
 • zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 
 

ODBORNÚ  STAROSTLIVOSŤ  A  SLUŽBY  POSKYTUJEME  BEZPLATNE.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce ponúka spoluprácu a spoločné hľadanie riešení so snahou pomôcť Vášmu dieťaťu a zároveň profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.