Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká verejnosť

 

V súvislosti so situáciou na Ukrajine Vám dávame do pozornosti, že sme pripravení Vám pomôcť pri zvládaní tejto náročnej situácie. Snažíme sa pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom zvládania tejto záťažovej situácie.

V prípade potreby pomoci pri podpore psychického zvládania náročnej životnej situácie i pri potrebe podpory duševného zdravia sú vám naši odborní zamestnanci k dispozícii, termín konzultácie je možné dohodnúť si: 

 

telefonicky: 037/6421 203 

e-mailom: cppzlatemoravce@gmail.com

 

Podporné materiály a informácie k webinárom k aktuálnej situácii na Ukrajine, odporúčania pre učiteľov a žiakov nájdete tu:

https://ukrajina.minedu.sk

 

Dávame do pozornosti kontakty na linky pomoci:

Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

ÚVOD

     Poskytovanie odborných činností v CPP Zlaté Moravce prebieha v súlade s platnými legislatívnymi predpismi:

 1. Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

 2. Vyhláška 24 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.

 

CPP  Zlaté Moravce  poskytuje:

 •      CPP Zlaté Moravce aktuálne po transformácii poradenského systému od 01. 01. 2023 poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

  Preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie.

  CPP na úrovni  3. a 4. stupňa bude poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia tak, aby možnosť navštevovať CPP nebola determinovaná na základe zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, žiaka, študenta.

  Poskytuje poradenské služby zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom.

  V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí a mládeže vo svojej územnej pôsobnosti.

  Metodicky usmerňuje koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, školských psychológov v základných a stredných školách.

  Poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, školskej neúspešnosti   a ich riešenie.

  Poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostikovanie porúch správania detí a mládeže.

  Poradenstvo v profesijnom vývine, zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s poznávacími a osobnostnými predpokladmi k najadekvátnejšej osobnej voľbe budúceho povolania.

  Prevenciu a pomoc pri odstraňovaní negatívnych javov patologického správania a drogovej závislosti detí a mládeže.

  Vyhľadávanie a usmerňovanie osobnostného vývinu nadaných a talentovaných detí a mládeže.

  Psychologickú a pedagogickú starostlivosť a poradenské služby deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Prevenciu a pomoc pri riešení a odhaľovaní nežiadúcich javov v správaní jednotlivcov, ale aj v školských triednych kolektívoch.

  Odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a mládeži so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania integrovaných v bežných triedach ZŠ a SŠ.  Metodické vedenie a odbornú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie v ZŠ a S

 
ODBORNÚ  STAROSTLIVOSŤ  A  SLUŽBY  POSKYTUJEME  BEZPLATNE.


Centrum poradenstva a prevencie Zlaté Moravce ponúka spoluprácu a spoločné hľadanie riešení so snahou pomôcť Vášmu dieťaťu a zároveň profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.