ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zadefinované zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

OZNAM

Milí klienti,

vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii, v nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12.3.2020 a usmernenia MŠVVaŠ SR bude

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie  v Zlatých Moravciach

 

do odvolania

 

pre verejnosť pracovať v zmenenom režime

 

 Prosíme, aby ste sledovali informácie, ktoré pravidelne aktualizujeme na webovej stránke CPPPaP v Zlatých Moravciach

 

www.cpppapzm.sk

 

    V období, kedy je CPPPaP v Zlatých Moravciach pre verejnosť zatvorené, pokračujeme v starostlivosti v ONLINE priestore, ponúkame možnosť telefonického a e-mailového poradenstva.

 

V prípade potreby kontaktujte prosím odborných zamestnancov  CPPPaP počas pracovnej doby:

 

telefonický kontakt:    mobil:  0911 215 751       pevná linka: 037/6421203

 

 e-mailové kontakty na odborných zamestnancov:  

 

Mgr. Janka Dudášová (psychológ)                            dudasova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Eva Rezáková (psychológ)                                rezakova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Martina Orlíková  (psychológ)                            orlikova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Mária Hroššová (špeciálny pedagóg)                hrossova.cpppap@gmail.com

 

PhDr. Miroslava Veľká (sociálny pedagóg)                velka.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Patrícia Babiaková (liečebný pedagóg)             babiakova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Jarmila Horváthová (liečebný pedagóg)            horvathova.cpppap@gmail.com

 

Ďakujeme za porozumenie a v blízkej budúcnosti sa na Vás tešíme aj pri osobnom stretnutí.

 

                                                                                                                                                                                                         PhDr.Radovan Štukovský

                                                                                                                                                                                                                 riaditeť CPPPaP

 

CPPPaP  Zlaté Moravce  poskytuje:

  • komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom ( okrem detí so zdravotným postihnutím ) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania,
  • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie,
  • zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 
 

ODBORNÚ  STAROSTLIVOSŤ  A  SLUŽBY  POSKYTUJEME  BEZPLATNE.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce ponúka spoluprácu a spoločné hľadanie riešení so snahou pomôcť Vášmu dieťaťu a zároveň profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.