ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zadefinované zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

OZNAM

 

Milí rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci

 

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie  v Zlatých Moravciach

 

 

                           

 

Pri osobnej návšteve nášho zariadenia je aj naďalej nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.  

;

 

  Aktuálne pokračujeme v priamej činnosti, ale rovnako aj  v starostlivosti v ONLINE priestore, ponúkame  možnosť telefonického a e-mailového poradenstva.

 

V prípade potreby kontaktujte prosím odborných zamestnancov  CPPPaP počas pracovnej doby:

 

telefonický kontakt:    mobil:  0911 215 751       pevná linka: 037/6421203

 

 e-mailové kontakty na odborných zamestnancov:  

 

Mgr. Janka Dudášová (psychológ)                             dudasova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Iveta Borošová  (psychológ)                               borosova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Martina Orlíková  (psychológ)                            orlikova.cpppap@gmail.com                                                                        

 

Mgr. Ivana Liptáková  (špeciálny pedagóg)                liptakova.cpppap@gmail.com

 

PhDr. Miroslava Veľká (sociálny pedagóg)                 velka.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Patrícia Babiaková (liečebný pedagóg)              babiakova.cpppap@gmail.com

 

Mgr. Jarmila Horváthová (liečebný pedagóg)             horvathova.cpppap@gmail.com

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť, ktorou nám pomáhate dodržiavať  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

 

                                                                                                                                                                                                         PhDr.Radovan Štukovský

                                                                                                                                                                                                                 riaditeľ CPPPaP

 

CPPPaP  Zlaté Moravce  poskytuje:

  • komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom ( okrem detí so zdravotným postihnutím ) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania,
  • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie,
  • zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 
 

ODBORNÚ  STAROSTLIVOSŤ  A  SLUŽBY  POSKYTUJEME  BEZPLATNE.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce ponúka spoluprácu a spoločné hľadanie riešení so snahou pomôcť Vášmu dieťaťu a zároveň profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.