ÚVOD

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zadefinované zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

CPPPaP  Zlaté Moravce  poskytuje:

  • komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom ( okrem detí so zdravotným postihnutím ) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania,
  • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie,
  • zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 
 

ODBORNÚ  STAROSTLIVOSŤ  A  SLUŽBY  POSKYTUJEME  BEZPLATNE.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zlaté Moravce ponúka spoluprácu a spoločné hľadanie riešení so snahou pomôcť Vášmu dieťaťu a zároveň profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.